Loading...
Jogi nyilatkozat 2018-03-14T12:45:42+00:00

Kérem, hogy figyelmesen olvassa el az alábbiakat. A Dimenzionális Hangolás honlapok vagy azok bármelyik oldalának megnyitása, az azokon történő böngészés az alábbi nyilatkozatban foglaltak elfogadását jelenti.

A következő weboldalakat a Dimenzionális Hangolás létrehozója Kiss Ferenc pszi-sebész, terapeuta üzemelteti (továbbiakban: Egészségedért rendelő):

www.dimenzionalishangolas.com
www.dimenzionalishangolas.hu

A honlapok mindenfajta személyes jellegű információ megadása nélkül szabadon látogathatóak. A Honlapokon megismerhetőek a szolgáltatásaim. Amennyiben a Honlapokon keresztül, vagy az azon, illetve a Hírlevelekben vagy bármely más – tőlem származó – hivatalos dokumentumon feltüntetett e-mail címet felhasználva Ön személyes adatokat (pl. név, cím, e-mail cím, telefonszám, faxszám) ad meg, ezzel hozzájárulását adja, hogy megadott adatait marketing célokra kezeljem és feldolgozzam. Az adatszolgáltatás önkéntes.

Mindazon természetes személyek személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezelem, akik a fentiek értelmében személyes adatot adtak meg a részemre, és gondoskodok az adatok biztonságáról, kialakítom azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések érvényre juttatásához szükségesek. Személyes adatnak minősül az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

A tudomásomra jutott személyes adatok feldolgozása és kezelése során maradéktalanul betartom az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit, és az interneten keresztül megadott valamennyi személyes adatot ugyanolyan biztonsági fokú védelemmel kezelem, mint az egyéb úton rendelkezésére bocsátott adatokat. A tudomásomra jutott személyes adatokat védem, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából eredő hozzáférhetetlenné válás ellen.

Kérelmére tájékoztatást adok személyes adatai kezeléséről, továbbá bármikor kérheti az általam kezelt személyes adatainak helyesbítését, valamint a személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. A törlés helyett zárolhatom az Ön személyes adatait, ha Ön kifejezetten ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekét. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Az Ön helyesbítési, zárolási vagy törlési kérelmének elutasítása esetén bírósági jogorvoslattal élhet, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

A Honlapokon semmilyen személyes azonosító kódot, vagy bankkártya adatot nem kérek a Honlapra látogatótól. Ilyen adatok megadásából származó károkért a semminemű felelősséget nem vállalok.

A rögzített adatok kezelője Kiss Ferenc.

Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-95221/2016.

Adatkezeléssel kapcsolatos panaszaival, kérem forduljon az alábbi személyhez: Kiss Ferenc (Cím: 1132 Budapest Váci út 6. 4/4, e-mail: kapcsolat@dimenzionalishangolas.hu

Tájékoztatom, hogy a honlapokon megjelenő információk és adatok kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, azok teljességéért, esetleges módosulásáért felelősséget nem vállalok.

Az általam nyújtott szolgáltatások hatályos feltételeit a honlapokon és irodámban elhelyezett Üzletszabályzat, Általános Szerződési Feltételek és Hirdetmények tartalmazzák.

Nem vállalok felelősséget a Honlapokkal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából eredő károkért, amennyiben azok a Honlapokon található adatoknak a tőlem független, vagy rajtam kívülálló más személy által történő illetéktelen megváltoztatása következtében, vagy egyéb hasonló ok folytán keletkeznek. Az ügyfelek rosszindulatú programok elleni nem megfelelő védelméből adódó fertőzések, támadások, és ezáltal történő adatlopás, adatvesztés, vagy az adatok bárki által történő megváltoztatása következtében keletkező károkért szintén nem vállalok felelősséget.

A Dimenzionalis Hangolas honlapjai, weboldalai, illetve azok tartalma, vagy bármely részlete, az azokon megjelenő nevek, kifejezések, logo-k, képek, grafikák, elgondolások, adatok és információk védjegyoltalom továbbá szerzői jogvédelem alatt állnak és kifejezetten a honlapokon való megjelenést célozzák. Az ehhez fűződő jogok gyakorlására kizárólag az Dimenzionális Hangolás létrehozója Kiss Ferenc jogosult. Ennek megfelelően az előzetes, írásos hozzájárulásom szükséges minden, az internetes honlapokról származó tartalom, vagy tartalom-rész bármiféle publikációban, prezentációban való szerepeltetéséhez, nyilvánosságra hozatalához, sokszorosításához, másolásához, terjesztéséhez. Az 1999.évi LXXVI. törvény szerint teljes körű szerzői jogvédelem alá esik a szerző írásbeli engedélye nélkül, a szerzőijogok megsértését jelenti, mely jogi következményeket von maga után. Cégünk hozzájárul az oldalak tartalmának vagy kivonatainak számítógépen történő tárolásához, illetve kinyomtatásához kizárólag magán jellegű felhasználásra.

A Dimenzionális Hangolás fenntartja a jogot, hogy weboldalait bármikor módosítsa, és nem garantálja, hogy a weboldalakhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. A honlapon elérhető információk vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap hiányosságából, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő károkért felelősséget kizárom.

A honlap látogatója ezen jogi nyilatkozat alapján tudomásul veszi, hogy mennyiben weboldalaink tartalmát bárhol engedélyem nélkül, jogszerűtlenül felhasználja, abban az esetben vállalja részemre 5.000.000,-Ft kötbér megfizetését 3 (három) napon belül.

Dimenzionális Hangolás Adatkezelési szabályzat a Jelen weboldal a Google, Inc. („Google”) által nyújtott Google Analitika webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analitika „sütiket” („cookies”), az Ön számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, melyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A „süti” által generált, a weboldal használatára vonatkozó információkat (beleértve az Ön IP-címét) a Google egyesült államokbeli szervereire továbbítja és ott tárolja. A Google ezeket az információkat a weboldal Ön által történő használatának értékelésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak a weboldalak üzemeltetői részére történő összeállítására, valamint a weboldalon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google továbbá átadhatja ezeket az információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google nem társítja az Ön IP címét a Google birtokában lévő egyéb adatokkal. Böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával Ön visszautasíthatja a „sütik” használatát, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ez esetben Ön nem fogja tudni kihasználni jelen weboldal összes funkcióját. A jelen weboldal használatával Ön hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és a fentiekben meghatározott célokra.