Loading...
Általános szerződési feltételek (ÁSZF) 2020-09-29T11:35:02+00:00

Általános szerződési feltételek (ÁSZF) Dimenzionális Hangolás szolgáltatás ellátására.

A SZOLGÁLTATÓ:

1) Kiss Ferenc E.V. ( 1132 Budapest, Váci út 6. 4/4 , Egyéni Vállalkozás, Adószám: 65417775-1-42) A Szolgáltató ezennel kijelenti, hogy a szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai, hatósági, működési engedélyekkel, feltételekkel rendelkezik.

A MEGRENDELŐ:

2) Az egyedi szolgáltatási szerződésben (a továbbiakban: ESZ) megnevezett Megrendelő, illetve írásbeli ESZ hiányában a szolgáltatást ténylegesen igénybe vevő személy.

3) A felek a Megrendelő által választott szolgáltatás/ok/, és az ehhez szükséges anyagok megrendelését, tartalmát jelen ÁSZF (a továbbiakban: ÁSZF) feltételei és az ESZ szerinti tartalommal határozzák meg. A szolgáltatás igénybe vételével (ráutaló magatartás) a Szerződés abban az esetben is létrejön a jelen ÁSZF-ben foglalt tartalommal, ha az ESZ aláírására valamilyen ok miatt nem kerülne sor. Az ESZ és ÁSZF a továbbiakban együttesen: Szerződés, amely kiegészülhet a szolgáltatások előtt, illetve során keletkező egyéb iratokkal.

4) Szolgáltató a tevékenységére irányadó jogszabályi, szakmai előírások betartása mellett megfelelő szakértelemmel, szakképesítéssel rendelkező közreműködők, alvállalkozó(k) és közvetített szolgáltatás(ok) igénybevételével teljesíti a vállalt szolgáltatás/oka/t, biztosítja az ehhez szükséges technikai és egyéb anyagokat az előre meghirdetett időpontokban tartandó tréningeken.

5) Az ESZ aláírásával a szerződő felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a megrendelt szolgáltatás/ok/ teljesítéséhez a Megrendelő alvállalkozókat is igénybe vesz, akiknek a tevékenységéért úgy felel, mintha az alvállalkozóira bízott tevékenységet saját maga látta volna el. A Szolgáltató e közvetített szolgáltatásokat is értékesíti változatlan formában, de nem feltétlenül változatlan áron a Megrendelő részére.

6) Szolgáltatásink megrendelése a https://dimenzionalishangolas.hu/ weboldalon keresztül a jelentkezési űrlapok kitöltésével történik. Az űrlapokat a Mailmaster (Skycentrum Betéti Társaság, 1089 Budapest, Golgota utca 3., Adószám: 21086955-2-42) rendszerén keresztül használják a látogatók.

A SZOLGÁLTATÁS ELLENÉRTÉKE:

7) A Szolgáltató a szolgáltatások díjait, anyagköltségét az ESZ tartalmazza. Ennek hiányában a Szolgáltató mindenkori árlistája irányadó, mely a Szolgáltató honlapján és a rendelőiben nyomtatott formában elérhető.

8) Eltérő rendelkezés hiányában a Szolgáltató ajánlata (és különösen a díj- és anyagköltségek) annak Megrendelővel való közlését követő 30 napig érvényesek.

Amennyiben Felek között létrejön a Szerződés, úgy eltérő rendelkezés hiányában a Szolgáltató a Szerződés létrejöttét követő 3 hónap után végzendő szolgáltatások vonatkozásában a Szolgáltató jogosult az akkor végzendő szolgáltatás időpontjában hatályos árlistát és feltételeket alkalmazni.

9) A Szerződésben meghatározott szolgáltatási díj(ak) és feltételek (pl. tréning időtartama stb.) a szolgáltatás befejezéséig módosulhatnak az egyedi körülmények (pl. Megrendelő hiányos vagy késedelmes adatszolgáltatása, más szakmai okok) függvényében. Ilyen változás esetén Szolgáltató lehetőség szerint haladéktalanul tájékoztatja Megrendelőt.

FIZETÉSI FELTÉTELEK:

10) A szolgáltatások díját, a felhasznált anyagok, a közvetített szolgáltatások költségeit az ESZ eltérő rendelkezése hiányában a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint köteles Megrendelő kiegyenlíteni.

11) Késedelmes fizetés esetén a késedelem időtartamára késedelmi kamat fizetendő, amelynek mértéke a mindenkori magyar jogszabály(ok)ban (jelenleg 2013. évi V. törvény) meghatározott késedelmi kamat mérték.

12) A fizetési kötelezettség teljesítése a Szolgáltató által elfogadott módon (készpénz, átutalás) történhet.

Készpénzes fizetés Budapesten hétköznaponként 8:00 és 18:00 között a 1132 Budapest, Váci út 6. 4/4. címen. Kérem, előzetesen egyeztessen időpontot a +36 30 222 12 89 telefonszámon.

Banki utalással történő fizetés esetén: Kedvezményezett: Kiss Ferenc
Számlaszám: 10918001-00000074-33600009. Kérem a megjegyzés rovatban tüntesse fel az email címét, amivel jelentkezett: pl.: dimenzionalishangolas@gmail.com.
Számlát az utalás beérkezését követő 3 napon belül állítjuk ki és 5 napon belül küldjük el postán.

Bankkártyás fizetés esetén a Barion (A Barion Payment Zrt. – 1117, Budapest, Infopark sétány 1 – tevékenységét a Magyar Nemzeti Bank engedélyével végzik, a 2011-es Elektronikus Pénzről szóló EU direktíva és a 2013. évi CCXXXV. törvény alapján. Engedély száma: H-EN-I-1064/2013 | Intézmény azonosító: 25353192) szolgáltatását használjuk, ahol a Megrendelő a Barion rendszerén belül adja meg a bankkártya adatokat, az közvetlenül nálunk nem kerül tárolásra és ahhoz hozzáférése nincs Szolgáltatónak.

ADATVÉDELEM, TÁJÉKOZTATÁS:

13) A weboldalakon a személyes adatok megadása önkéntes módon történik. A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a Megrendelő által megadott és a Megrendelőről az ellátás során rögzített egészségügyi adatokat, személyazonosító adatait az irányadó jogszabályok szerint, az egyéb adatokat üzleti titokként kezelje, nyilvántartsa, a weboldalak látogatóinak cookie-jait elemzési és marketing célokból megőrizze és felhasználja. Hozzájárul ahhoz is, hogy tréning orvosi vonatkozású adatait, tapasztalatait a Szolgáltató tudományos, kutatási célokra felhasználja.

14) Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Dimenzionális Hangolás elnevezésű adatlapon az egészségi állapotáról szolgáltatott adatok, információk, a tréning tematikájának megválasztásához szükségesek, úgy nyilatkozik, hogy a szolgáltatott adatok teljes körűek és a bekövetkezett változásokról a Szolgáltatót tájékoztatni köteles.

15) A Megrendelő tudomásul veszi és nem ellenzi, hogy biztonsági okokból, valamint a Szerződéssel kapcsolatos szolgáltatások és kötelezettségek teljesítése, jogok gyakorlása, követelések érvényesítése, a Megrendelő azonosítása céljából a Szolgáltató rendelőiben hang- és képfelvétel készülhet, amely felvételek tartalmát a Szolgáltató szükség esetén, a fenti célokból kizárólag ezen fenti célok eléréséhez igénybe vett alkalmazottai, megbízottjai, közreműködői, továbbá hatóság(ok), közjegyző(k), bíróság(ok) részére jogosult bemutatni.

16) A tréningről kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen a Tréning látogatói rögzítésre kerülhetnek; a Tréning látogatója ebből fakadóan nem támaszthat sem a Rendező, sem a felvétel jogos felhasználója felé semmilyen igényt, továbbá a felvételek nyilvánosságra hozatalához az érintett személy hozzájárulása nem szükséges.

17) Az előadásokról a szervező engedélye nélkül tilos videó vagy hangfelvételt készíteni.

18) Fenntartjuk a jogot, ha valaki a viselkedésével zavaró körülményt igyekszik létre hozni környezetében, egyszeri figyelmeztetés után azonnal felkérjük, hogy hagyja el a tréning helyszínét. Ebben az esetben a résztvevő a pénz-visszafizetési garanciával nem élhet!

19) A weboldalainkon szereplő harmadik személyek általi hozzászólásokért nem vállalunk felelősséget.

20) Szolgáltató szerződésszegésért való felelőssége a szándékosan okozott, valamint az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésen kívül a következők szerint korlátozott:

Nem terjed ki:

  1. a) máshol igénybevett hasonló szolgáltatás megtérítésére,
  2. b) úti- és szállásköltség térítésre
  3. c) a Szerződés megkötésének időpontjában Szolgáltató által előre nem látható egyéb károkra, elmaradt vagyoni előnyre.

A MEGRENDELT SZOLGÁLTATÁS LEMONDÁSA, A TRÉNING SZERZŐJÉNEK JOGAI:

21. Tréningek lemondása

21.1 A tréning megkezdése előtt 30 nappal a tréning térítésmentesen lemondható, az esetleg befizetett díj 100%-a visszatérítendő a Szolgáltató által a Megrendelő felé 8 munkanapon belül.

A tréning megkezdése előtt 30 napon belül a tréning a teljes részvételi díj elvesztése fejében mondható le, vagy díjmentesen áttehető másik időpontra, beszámítható másik tréningrészvételbe írásos megegyezés alapján.

21.2 Tréninget, illetve időpontot lemondani kizárólag írásban az dimenzionalishangolas@gmail.com címre küldött levélben lehetséges.

SZERZŐI JOGOK

22.1 A Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy az eseményeken kapott információkat az együttműködés tárgyával össze nem függő módon nem használja fel. Az információk a Kiss Ferenc E.V. , Kiss Ferenc tulajdonjogát képzik és szerzői jogok védik.
22.2 Az események és a hozzájuk tartozó weboldal, Facebook oldal teljes tartama szerzői jogvédelem alatt áll, a tartalmak elektronikus vagy nyomtatott formában való után-közlése, csak Kiss Ferenc engedélyével lehetséges.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK:

23) Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor egyoldalúan változtathasson az általános szerződési feltételeken. Fenntartja a Szolgáltató a jogot a tréning helyének és időpontjának egyoldalú változtatása vonatkozásában. Tréning elmaradása esetén a befizetett összeg a következő rendezvényen látogatására felhasználható.

24) Szolgáltatót szerződéskötési vagy fenntartási kötelezettség nem terheli. Szolgáltató jogosult a Szerződés szerinti tréninget azonnali hatállyal felfüggeszteni, vagy belátása szerint a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha

  1. a) fizetési kötelezettségének a Megrendelő nem vagy késedelmesen tesz eleget;
    b) megítélése szerint a Megrendelő nem működik megfelelően együtt a szolgáltatás(ok) eredményes elvégzése érdekében, ideértve különösen, ha:
  2. i) nem tartja be az utasításokat;
  3. ii) másokat magatartásával zavar;

iii) egészségügyi vagy mentális állapota, annak változása a szolgáltatás megfelelő teljesítését Szolgáltató szerint megnehezíti vagy akadályozhatja;

  1. iv) egyeztetett időpontokat rendszeresen vagy ismétlődően elmulaszt anélkül, hogy Szolgáltatót erről a rendezvényt megelőző 48 órán belül előzetesen tájékoztatná.

 

25) Panaszaival, kérem forduljon bizalommal hozzám: Kiss Ferenc (Cím: 1132 Budapest Váci út 6. 4/4 , e-mail: kapcsolat@dimenzionalishangolas.hu.
26) A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, különösen a Ptk., valamint az egészségügyre, az egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadók.

27) Felek a Szerződés értelmezésére a magyar jog szabályai alkalmazását írják elő, továbbá a Szerződésből eredő jogvita esetére magyar állami rendes bíróságok kizárólagos illetékességét kötik ki azzal, hogy az eljáró bíróság az összeghatártól függően a Pesti Központi Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Törvényszék.

28) Elérhetőségeink (Cím: 1132 Budapest Váci út 6 4/4.; Tel: +36 30/222-1289; web: dimenzionalishangolas@gmail.com; www.dimenzionalishangolas.hu

Hatály: 2015.03.22. napjától kezdődően

Kiss Ferenc